Hoppa till innehåll

Skapa konto

Skapa konto

Har du skyddade personuppgifter registrera inte ditt konto här utan kontakta naturbruk.bys@vgregion.se.

Alla fält är obligatoriska om de inte är markerade med valfritt.

Personuppgifter

Fyll i dina personuppgifter

Lösenord

Välj ett lösenord. Det måste innehålla minst 8 tecken, en liten bokstav, en stor bokstav och en siffra.

Välj lösenord

Information om behandling av personuppgifter

Inledning
Naturbruksstyrelsen, vuxenutbildningen behandlar personuppgifter i syfte att registrera din ansökan i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem.

Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till en person, till exempel namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.
 
Den personuppgiftsansvarige
Naturbruksstyrelsen (organisationsnummer 232100-0131), Naturbruksförvaltningen, Regionens Hus, 54180 Skövde, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som vi gör själva eller annat företag eller annan myndighet gör på vårt uppdrag.
 
Dataskyddsombud
Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud som övervakar behandlingen av tillämplig lagstiftning och skydda din integritet. Du har rätt att kontakta dataskyddsombudet för alla frågor som du har om hanteringen av dina personuppgifter och utövandet av dina rättigheter enligt lag.
 
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter finner du i slutet av denna informationstext.
 
Din ansökan blir offentlig handling
När din ansökan inkommit blir den allmän och offentlig och därmed som huvudregel möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten.
 
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.
 
När och hur samlas personuppgifter in om dig
Vi samlar in personuppgifter om dig när du registrerar ett användarkonto, när du lämnar in en kursansökan och lämnar in annan förfrågan (t.ex. om studieuppehåll). Lagstödet för personuppgiftsbehandlingen är allmänt intresse.
 
Vid inloggning till Portalen behandlar vid dina inloggningsuppgifter (användarnamn, lösenord och elev-ID), vi kan även samla in metadata samt IP-adress i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse till en hög säkerhetsnivå för inloggning.
 
Vi hämtar din folkbokföringsadress från folkbokföringsregistret. Lagstödet för personuppgiftsbehandlingen är allmänt intresse.
 
Vuxenutbildningen lagra vissa personuppgifter som skapas i samband med dina studier, t.ex. kurstilldelning. Lagstödet för personuppgiftsbehandlingen är allmänt intresse.
 
Känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter
Vissa personuppgifter som du tillhandahåller kan vara känsliga personuppgifter, t.ex. om modersmål eller information om hälsotillstånd. Det är Vuxenutbildningens ansvar att tillse att känsliga uppgifter som samlas in är nödvändiga för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat.
 
Vi behandlar ditt personnummer eller samordningsnummer endast när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, behovet av att säkert identifiera dig eller för andra viktiga intressen.
 
Dina rättigheter
Alla vars personuppgifter på något sätt behandlas av Vuxenutbildningen har möjlighet att kostnadsfritt begära nedanstående beträffande sina personuppgifter. Om vi tar emot en begäran för någon av rättigheterna måste vi kunna säkerställa din identitet för att förhindra att obehöriga får tillgång till dina personuppgifter.
 
Du kommer få svar inom en månad, men utan dröjsmål, från den vardag din begäran kom Vuxenutbildningen till handa. Om din begäran är att komplicerad art får denna tidsperiod förlängas med upp till ytterligare två månader.
 
Rätten till tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt att få tillgång till och besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig. Tillgång och besked kan du få i ett så kallat registerutdrag. I det tydliggör vi vilka personuppgifter som vi har om dig och varför vi behöver dem.
 
Rätten till rättelse av dina personuppgifter: Du har rätt att begära rättelse av de personuppgifter som behandlas om dig ifall dessa är felaktiga eller ofullständiga.
 
Rätten till radering av dina personuppgifter: Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om behandlingen t.ex. grundar sig på samtycke, eller behandlas på ett olagligt sätt. Radering gäller dock inte de uppgifter som vi är skyldiga att bevara enligt rättslig förpliktelse.
 
Rätten att invända mot och/eller begränsa en behandling av dina personuppgifter:
Du har rätt att invända mot eller begränsa behandlingar som utförs av dina personuppgifter. Du kan till exempel begränsa behandlingar om dig tillfälligt om personuppgifterna varit/är felaktiga. Du har även rätt att specifikt invända mot behandlingar för nedanstående:
 
·         Allmänt intresse och myndighetsutövning: Du har rätt att invända mot behandlingar av dina personuppgifter som grundar sig på utförandet av uppgifter av allmänt intresse och myndighetsutövning. Det innebär att vi då endast har rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter om vi kan visa att vi har tvingande berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse. Vi har även rätt att fortsätta behandla de personuppgifter som befinner sig under rättslig förpliktelse eller som är nödvändiga för att försvara rättsliga anspråk.
 
Vilka får ta del av dina personuppgifter
Vi behöver dela personuppgifter med andra aktörer för att kunna administrera dina studier och studieresultat. Sådana aktörer kan vara myndigheter som agerar som personuppgiftsansvariga för de personuppgifter de tar emot samt personuppgiftsbiträden.
 
Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter på uppdrag av en personuppgiftsansvarig. De företag som är personuppgiftsbiträden till Vuxenutbildningen är skyldiga att behandla personuppgifter endast efter vår instruktion och för de ändamål vi har fastställt. Om något av våra personuppgiftsbiträden anlitar en tredje part, ett s.k. underbiträde, är de skyldiga att underrätta Vuxenutbildningen och tillse att underbiträdet har samma skyldigheter mot Vuxenutbildningen som personuppgiftsbiträdet.
 
Vi säljer aldrig personuppgifter.
 
De företag vi använder som personuppgiftsbiträden är:
·         IT-tjänsteleverantörer för t.ex. lagring och drift.
 
Lagringstid
Personuppgifterna lagras endast så länge som de är nödvändiga för ovan identifierade ändamål eller i den utsträckning det framgår av lagstiftning och författningar, t.ex. arkivlagstiftning.
 
Du har rätt att klaga
Du har även rätt att klaga till tillsynsmyndigheten. Den svenska tillsynsmyndigheten är Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.
 
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter till Vuxenutbildningen är: naturbrukskansliet@vgregion.se 
 
Kontaktuppgifter till Vuxenutbildningens dataskyddsombud är: naturbrukskansliet@vgregion.se

Mer information gällande Dataskyddsförodningen (extern länk).

Godkänn hantering av personuppgifter