Hoppa till innehåll

Småskalig virkesförädling: sågning och timmerhantverk

YH Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske

Deltid-Distans, 200 poäng

Vill du jobba med virkesförädling, hållbar träbyggnation och byggnadsvård?

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper i småskalig sågning, virkeskunskap och knuttimring samt restaurering av timmerhus. Du får även kunskaper om konstruktion och design av trädprodukter, produktutveckling och allt som behövs för att du ska kunna arbeta i en unik yrkesroll med anor.

Utbildningen ger en helhet i virkets förädling, och kunskap i att hantera småskaliga sågverk för att få fram de kvaliteter på virke som efterfrågas.

Intresset för historiska tekniker växer sig allt starkare, då man i dagens samhälle tittar mer och mer på att bygga hållbart och klimatsmart. Timring är en nisch i byggbranschen som idag är förhållandevis liten. Byggtekniken har mycket gamla anor. Redan vikingarna använde tekniken skiftesverk och senare kom knuttimringen in i bilden.

Det finns också ett ökat intresse för att renovera 1700- och 1800-tals hus med de traditionella byggmetoderna då dessa hus tenderar att ha mindre problem med skadesvampar och liknande. I kombination gammal byggteknik och ny energiteknik, produktutveckling och design kan den här yrkesrollen utvecklas till en egen nisch där nya innovativa lösningar inom den småskaliga virkesförädlingen kan vara ett fruktbart område.

Som egen småföretagare inom virkesbranschen är det viktigt ha både bredd och djup i sin verksamhet och att kunna fortbilda sig inom sitt yrkesområde. Även intresset och efterfrågan för lokalt producerade specialsortiment i trä ökar och det finns idag utrymme för nya entreprenörer.

Utbildningen är delvis förlagd på Naturbruksskolan Svenljunga.

Förkunskapskrav

Behörighet till yrkeshögskolan

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Reell kompetens
Om du saknar en viss del av behörigheten, men anser att du har motsvarande kunskaper genom arbete eller annan utbildning så kan du söka på reell kompetens.
Då behöver du i ansökningens del 2 Bilagor fylla i reell kompetens och ladda upp de dokument som styrker dina kunskaper. Dokumenten anses styrkta om de är vidimerade av den part som intygar din reella kompetens. 
Du behöver även i ansökningens del 4 Behörighetsprövning kryssa i rutan för att du vill bli bedömd utifrån reell kompetens. 

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Bilaga

Anmälningskod

BYSSMÅH24

Skolform

Yrkeshögskoleutbildning

Kurser (9 st)

  • Examensarbete (SMÅ15EX)
  • Timmerhusrestaurering (SMÅ15TIMHUS)
  • Ekonomi och entreprenörskap (SMÅ20EE)
  • Konstruktion och design (SMÅ20KD)
  • LIA 1 (SMÅ20LIA1)
  • LIA 2 (SMÅ20LIA2)
  • Trämateriallära (SMÅ25TRÄ)
  • Sågning (SMÅ30SÅG)
  • Timring (SMÅ35TIM)

0 Starter

  • Det finns inga starter att ansöka till.